27 กุมภาพันธ์

สาธุการแด่พระองค์ องค์ความรักนิรันดร พระเยซูเจ้าผู้ทรงอ่อนหวานของลูก ผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาสถิตในดวงใจของลูก ลูกขอนมัสการพระองค์ ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ ทรงถ่อมพระองค์ลงมาหาลูกก็เพราะความรักที่มีต่อลูก พระองค์ผู้ทรงกำบังพระวรกายอยูในรูปของแผ่นปังที่แสนจะธรรมดา ลูกขอกราบคารวะพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นดอกไม้ที่ไม่รู้โรยราของมนุษย์ชาติ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับวิญญาณของลูก ความรักของพระองค์บริสุทธิ์ยิ่งกว่าดอกซ่อนกลิ่น และการประทับอยู่ของพระองค์บันดาลความสดชืนแก่ลูก ยิ่งกว่ากลิ่นหอมของดอกไฮยาชิน มิตรภาพของพระองค์นุ่มนวล และละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากลิ่นหอมของดอกกุหลาบ แม้กระนั้นก็แข็งกล้ายิ่งกว่าความตาย พระเยซูเจ้าข้า องค์ความงามโพ้นความเข้าใจ พระองค์ทรงสื่อสัมพันธ์กับวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างเอาพระทัยใส่ เพราะมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถสร้างวีรกรรมและทำพลีกรรมได้ โอ้ พระโลหิตสรแดงดุจกุหลาบอันแสนหวานชื่นของพระเยซูเจ้าโปรดยกระดับโลหิตของลูก และโปรดทรงเปลี่ยนให้กลายเป็นพระโลหิตของพระองค์ ขอให้สิ่งนี้เป็นไปแก่ลูกตามที่ทรงพอพระทัยด้วยเทอญ (1575)

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูก ถ้าพระองค์ไม่ทรงบรรเทาความปรารถนาของวิญญาณลูกแล้วไซร้ ก็ไม่มีผู้ใดจะปลอบโยนหรือบรรเทาวิญญาณของลูกได้อีก การเสด็จเข้ามาใกล้ของพระองค์นั้นเองที่รุนเร้าความยินดีแห่งรักอย่างเหลือล้นในวิญญาณลูก แต่ก็ยังความเจ็บปวดทรมานครั้งใหม่ด้วย เพราะถึงแม้พระองค์เสด็จเข้าใก้ลวิญญาณลูก แม้เป็นครั้งที่พิเศษที่สุด ลูกก็ยังรักพระองค์แต่เพียงผิวเผินเท่านั้น และดวงใจของลูกยังามดื่มด่ำในความรักของพระองค์ แม้ลูกจะขาดใจด้วยความยินดีปรีด์เปรมเพราะความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ก็มิใช่การร่วมสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สมบูรญ์และต่อเนื่องข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แม้วาบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงสื่อสัมพันธ์กับลูกอย่างเปิดเผย [ราวกับซึ่งๆหน้า] แต่ทว่าด้วยเหตุนั้น พระองค์ทรงเผยมหาสมุทรแห่งความรักและความปรารถนาพระองค์ขึ้นในวิญญาณลูกและจากมหาสมุทรสุดหยั่งนี้ ความปรารถนาในพระองค์ไม่สามารถถมให้เต็มได้บนโลกนี้(1600)

 

*****************************