26 กุมภาพันธ์

ในเวลานั้น ความรักต่อพระเยซูเจ้าจุดประกายขึ้นอย่างแรงกล้าในดวงใจดิฉัน จนดิฉันต้องถวายตนเองแทนวิญญาณที่เนรคุณและสำรวมจิตอยู่ในพระองค์ เมื่อดิฉันรู้สึกตัว พระเยซูเจ้าทรงให้ดิฉันได้ลิ้มรสเสี้ยวหนึ่งของความเนรคุณที่ท่วมล้นดวงพระทัยของพระองค์ ประสบการญ์นี้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู (1538)

พระเยซูเจ้าตรัสแก่ดิฉันว่า “เรายินดีในความรักของลูก ความรักอันจริงใจของลูกเป็นที่พอใจของเรา เหมือนกลิ่นหอมของดอกกุหลาบแรกแย้มยามเช้า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำค้างเหือดหายไป ความสดชื่นของดวงใจลูกจับใจเรา ด้วยเหุตนี้ เราจึงสนิทสัมพันธ์กับลูกใกล้ชิดยิ่งกว่ากับสิ่งสร้างใด” (1546)

ข้าแต่องค์ความรักนิรันดร พระเยซูเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์อยู่ในแผนปังและในแผนปังนี้ทรงปิดบังพระเทวภาพของพระองค์ และปิดบังความงามของพระองค์เสีย พระองค์ทรงทำเช่นนี้ ก็เพื่อจะทรงประทานพระองค์เองแกวิญญาณลูกโดยครบครัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้วิญญาณลูกตื่นตระหนกต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ องค์ความสว่างนิรันดร องค์สายธารแห่งความปีติและความบรมสุขสุดที่จะหยั่งถึงได้ เพราะพระองค์ทรงต้องการเป็นสวรรค์บนแผ่นดินสำหรับลูก และพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทความรักให้แกลูก (1569)

 

*****************************