25 กุมภาพันธ์

วันนี้ ความรักของพระเป็นเจ้านำดิฉันไปยังอีกโลกหนึ่ง ดิฉันจมลึกอยู่ในความรัก ดิฉันรักและรู้สึกว่าตนเองได้รับความรัก ดิฉันรู้สึกเช่นนี้ขณะมีสติรู้ตัว วิญญาณดิฉันจมอยู่ในพระเป็นเจ้า ตระหนักถึงพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าและความต่ำต้อยของตนเอง แต่ความรู้นี้ทำให้ความสุขของดิฉันทวีขึ้น การรับรู้นี้ชัดเจนยิ่งนักในวิญญาณ ทรงอานุภาพ และหวานชื่นอย่างยิ่งในเวลา เดียวกัน(1500)

องค์ความรักนิรันดร์ พระอัคคีบริสุทธิ์ โปรดลุกไหม้อยู่ในหัวใจของลูกและบันดาลให้ตัวตนของลูกทั้งสิ้นเป็นทิพย์ ทั้งนี้ ตามความโปรดปรานอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ที่ทรงเรียกลูกให้มีตัวตนขึ้นมา และทรงเรียกลูกให้เข้าร่วมในความบรมสุขนิรันดร์ของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตา จากพระเมตตาเท่านั้นที่พระองค์ทรงประทานพระคุณเหล่านี้แกลูกอย่างเหลือเฟือ โดยที่ลูกเห็นพระหรรษทานเหล่านี้ภายในตัวลูกเอง ลูกขอกราบถวายสักการะแด่นำพระทัยดีอันสุดจะเข้าใจได้ของพระองค์ ด้วยความนอบน้อมเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าข้า ลูกเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจ ที่ว่าพระองค์ -องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริบูรญ์อย่างเด็ดขาด พระผู้ไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร- กลับทรงถ่อมพระองค์ให้ต่ำลงเพราะความรักอันบริสุทธิ์ต่อชาวเราดิฉันไม่มีวันหักห้ามความรู้สึกอัศจรรย์ใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับสิ่งสร้างของพระองค์ถึงเพียงนั้น ก็อีกนั่นแหละ นั่นเป็นพระทัยดีอันสุดจะหยั่งถึงของพระองค์ ทุกครั้งที่ดิฉันเริ่มรำพึงถึงเรื่องนี้ ดิฉันไม่เคยจบข้อรำพึง เพราะจิตวิญญาณของดิฉันดื่มด่ำอยู่ในพระองค์ การรักด้วยสุดกำลังวิญญาณและได้รับรักตอบมากยิ่งกว่า คือ การที่รู้สึกและสัมผัสสิ่งนี้โดยมีสติสมบูรณ์ทุกประการนั้น ช่างเป็นความโสมนัสจริงหนอ ไม่มีถ้อยคำใดจะอธิบายสิ่งนี้ได้ (1523)

*****************************