20 กุมภาพันธ์

16 เมษายน 1937 วันนี้ในขณะที่พระบารมีของพระเป็นเจ้า ครอบคลุมดิฉันไว้นั้น วิญญาณดิฉันทราบว่า ไม่ว่าพระเยซูเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด พระองค์ก็ทรงชื่นชมบรรดาวิญญาณที่สุภาพ ยิ่งวิญญาณนั้นสุภาพมากขึ้นเท่าใด พระองค์ก็ยิ่งทรงพระกรุณา เข้ามาใก้ลวิญญาณมากขึ้นเท่านั้น การที่พระองค์ทรงมาเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างแนบแน่น กับวิญญาณนั้น พระองค์ทรงยกวิญญาณขึ้นสู่พระบัลลังก์ของพระองค์ วิญญาณที่พระเยซูเจ้าทรงปกปัองไว้ย่อมเป็นสุข ดิฉันมาทราบว่า ความรักเท่านั้นที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด ความรักคือความยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดหรือผลงานใด ที่จะเทียบกิจการเดียวของ ความรักอันบริสุทธิ์ของพระเป็นเจ้าได้ (1092)

วันนี้ ในระหว่างการบรรยายคำสอน [โดยคุณพ่อธีโอดอร์] ดิฉันได้รับคำยืนยันในสิ่งที่ดิฉันได้เข้าใจอยู่ภายใน และเชื่อฟังมาเป็นเวลาพอสมควร นั่นก็คือ ถ้าวิญญาณรักพระเป็นเจ้าอย่างจริงใจ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ อย่างสนิทสนมแล้ว ถึงแม้วาวิญญาณเช่นนั้น จะดำเนินชีวิตอยูในท่ามกลางสถานการณ์ภายนอก ที่ยากลำบากก็ตาม แต่ก็ไม่มีสิ่งใดจะรบกวนชีวิตภายใน ของวิญญาณนั้นได้ และแม้ในท่ามกลางความฟอนเฟะ วิญญาณนั้นก็สามารถ รักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้ และไม่แปดเปื้อน เหตุว่า ความรักอัน
เลิศล้ำของพระเป็นเจ้า ประทานความเข้มแข็ง แก่วิญญาณนั้นเพื่อสู้รบ และพระเป็นเจ้ายังปกปัองวิญญาณที่รักพระองค์อย่างจริงใจ ในลู่ทางพิเศษ ซ้ำยังนาพิศวงอีกด้วย (1094)

การที่มีสิ่งที่พระศาสนจักร บอกให้เราต้องเชื่อ ไว้ในส่วนลึกของวิญญาณของเรานั้น ช่างงดงามจริงหนอ เมื่อวิญญาณดิฉันดำดิ่งอยู่ในความรัก ดิฉันแก้ปัญหาที่ยุ่งเหยิงที่สุด ได้อย่างดีและรวดเร็ว ความรักเท่านั้นที่สามารถข้ามเงื้อมผา และยอดเขาไปได้ มีเพียงความรักเท่านั้น และขอย้ำอีกครั้งว่า เพียงความรักเท่านั้น (1123)

*****************************