19 กุมภาพันธ์

วันนี้ดิฉันได้ส้มมาหลายผล เมื่อซิสเตอร์ออกไปแล้ว ดิฉันคิดในใจว่า"ดิฉิน ควรกินส้มแทนการทำกิจใช้โทษบาป และการตัดกิเลสในระหว่างมหาพรตหรือเปลา? เพราะดิฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้ว” ครั้นแล้ว ดิฉันได้ยินเสียงพูดในวิญญาณว่า “ลูกรัก เราพอใจที่ลูกรับส้มเพราะความนบนอบและความรักต่อเรา มากกว่าการที่ลูกสมัครใจถือศีลอดอาหารและตัดกิเลสเลียอีกวิญญาณที่รักเรามากๆ ควรปฏิบัติตามความประสงค์ของเรา เรารู้ใจลูกดีและเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดทำให้ลูกอิ่มหนำได้นอกจากความรักของเราเท่านั้น(1023)

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูก โปรดทรงประทานความปรีชาฉลาดแก่ลูกด้วยเถิด โปรดทรงประทานสติปัญญาอันประเสริฐและได้รับการส่องสว่างด้วยเดชะความสว่างของพระองค์ ข้าแตพระเยซูเจ้า ลูกขอเพียงเท่านี้ เพื่อ
ลูกจะได้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น เพราะว่ายิ่งลูกรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้นเพียงใด ลูกก็จะยิ่งรักพระองค์ ผู้ทรงเป็นเป้าประสงค์เดียวแห่งรักอย่างร้อนรนยิ่งขึ้นเพียงนั้น วิญญาญลูกจมอยู่ในพระองค์ วิญญาณลูกมลายหายไปในพระองค์ลูกรักเพียงส่วนหนึ่งไม่เป็น นอกจากรักด้วยสุดกำลังวิญญาณ และสุดดวงใจของลูก ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรุนเร้าความรักของลูกเพื่อรักพระองค์ หัวใจของลูกดำดิ่งอยู่ในพระองค์ตลอดไป (1030)

ดิฉันยังคงปรารถนาพระเป็นเจ้าไม่สร่างซา ดิฉันปรารถนาจะร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ความกังวลใจคอยทิ่มแทงวิญญาณดิฉัน ขณะเดียวกันเปลวไฟรักประการหนึ่ง ก็กำลังจุดวิญญาณดิฉันให้ลุกโชน ความรักและความทุกข์คละเคล้ากันไปในหัวใจดิฉัน (1050)

*****************************