15 กุมภาพันธ์

พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ทรงโปรดให้ลูกรู้และเข้าใจวาความยิ่งใหญ่ของ วิญญาญนั้นประกอบด้วยสิ่งใด มิใช่กิจการทียิ่งใหญ่ แต่ด้วยความรักอันยิ่ง ใหญ่ ความรักมีค่าในตัวเอง และทำให้กิจการทุกอย่างนั้นยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่า กิจการของเรานั้นจะเล็กน้อยด้อยค่าและเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ด้วยความ รัก กิจการเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญและทรงพลังเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้า (889)

ความรักเป็นเรื่องล้ำลึก ซึ่งเปลี่ยนสภาพทุกสิ่งที่ความรักสัมผัสให้กลับ กลายเป็นสิ่งงดงามและเป็นที่พอพระทัยพระเป็นเจ้า ความรักของพระเป็นเจ้า ทำให้วิญญาณเป็นอิสระ ความรักนี้เป็นดังราชินี ไม่อาจเป็นทาสใครได้ ความ รักจัดนำทุกสิ่งด้วยอิสรภาพของวิญญาณ เพราะความรักที่อยู่ในวิญญาณนั้น เรียกร้องเธอให้ลงมือทำกิจการ ทุกสิ่งที่ล้อมรอบวิญญาณนั้นทำให้เธอล่วงรู้ว่า พระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ควรค่าแก่ความรักของเธอ วิญญาณที่รักพระเป็นเจ้า และจดจออยูกับพระองค์นั้นทำหน้าที่ตางๆ ด้วยท่าที่เดียวกับที่เธอรับศีลมหาสนิท และทำหน้าที่ที่แสนธรรมดา ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้การดูแลสอด ส่องของพระเป็นเจ้าด้วยความรัก แม้ในบางครั้ง ที่ประสบความล้มเหลว วิญญาญนั้นก็จะไม่เศร้าใจ วิญญาณนั้น คงนิงสงบเพราะในระหว่างที่กระทำ กิจการตางๆนั้น เธอทำไปตามกำลังของเธอ และในบางครั้ง เมื่อการประทับ อยู่ของพระเป็นเจ้าที่เธอชื่นชมอยู่เสมอ ลับหายไป วิญญาณก็จะดำเนินชีวิต ต่อไปในความเชื่อที่มีชีวิตชีวา วิญญาณเข้าใจว่ามีช่วงเวลาของสงครามและ การพักรบ อำเภอใจของวิญญาณอยู่กับพระเป็นเจ้าทุกเวลานาที วิญญาญ นั้นซ้อมรบดั่งอัศวิน เธอมองเห็นข้าศึกที่ซุมอยู่แต่ไกลและพร้อมรบอยู่เสมอ เธอรู้วาเธอนั้นไม่โดดเดียว __ พระเป็นเจ้าทรงเป็นพละกำลังของเธอ (890)

*****************************