13 กุมภาพันธ์

พระเยซูเจ้า องค์ความรักของลูก วันนี้ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูก ได้เข้าใจในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลูก แม้จะมีเหวลึกขวางกั้นระหว่างลูก กับพระองค์ ระหว่างองค์พระผู้สร้างและสิ่งสร้างของพระองค์ แต่ความรักจะ ถมหุบเหวนั้นให้เต็ม พระองค์เสด็จลงมาหาลูก และทำให้ลูกสื่อสัมพันธ์กับ พระองค์ได้ ลูกจมดิ่งอยูในพระองค์ราวกับสูญเสียตัวตนไป หากอยู่ใต้สาย พระเนตรแห่งความรักของพระองค์ วิญญาณของลูกได้รับพละกำลังและ ตระหนักว่าตนเองรักและได้รับความรักเป็นพิเศษ วิญญาณรู้ว่าพระผู้ทรง สรรพานุภาพทรงคุ้มครอง การภาวนาเช่นนี้แม้เพียงบทสั้นๆ ก็เกิดผลแก่ วิญญาณอย่างมากมาย การภาวนาอย่างปกติเป็นเวลาหลายชั่วโมงนั้นไมได้ให้ ความสว่างแก่วิญญาญ ซึ่งวิญญาณจะได้รับก็ด้วยการสวดภาวนาในช่วงเวลา สั้นๆ ในรูปแบบพิเศษนี้ (816)

วันนี้ ดิฉันเข้าใจแล้วว่า ถึงแม้ว่าดิฉันไม่อาจทำงานต่างๆที่พระองค์ทรง สังใว้ให้สำเร็จไปได้ ดิฉันก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเช่นเดียวกับเมื่อดิฉันทำ สำเร็จ เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเจตนาที่ดิฉันเริ่มต้น และแม้ว่าวันนี้ พระ องค์ทรงเรียกดิฉัน งานนั้นก็จะไม่ลำบากแม้แต่น้อย เพราะพระองค์เป็นทั้งตัว งานและผู้ทรงงาน หน้าที่ของดิฉัน คือ รักพระองค์อย่างแนบแน่น งานทั้ง หลายไม่มีค่ามากไปกว่าน้ำหยดเล็กๆ ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ความรัก เป็นสงฆ์มีความหมาย มีอานุภาพ และมีฤทธิ์กุศล พระองค์ทรงเปิดประตู วิญญาณของดิฉัน ความรักช่วยชดเชยในส่วนที่ขาดหายไป (822)

*****************************