12 กุมภาพันธ์

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ลูกเข้าใจดีว่าอาการป่วยที่วัดด้วยปรอท และไข้ที่ขึ้นสูงบอกเราถึงความรุนแรงของควาป่วย เช่นเดียวกับในชีวิตผ่ายจิต ความทุกข์ทรมานเป็นเครื่องวัด ซึ่งวัดความรักที่วิญญาณมีต่อพระเป็นเจ้า(774)

พระเป็นเจ้าทรงโปรดให้ดิฉันได้เข้าใจว่า มีสิ่งหนึ่ง ซึ่งประเมินค่้ามิได้ในสายพระเนตรพระองค์ นั่นคือ ความรักของพระเป็นเจ้า รัก และก็รัก ไม่มีสิ่งใด เทียบได้กับสิ่งที่เกิดจากความรักอันบริสุทธิ์ของพระเป็นเจ้า โอ้ ช่างเป็นความกรุณาของพระองค์ ที่โปรดประทานให้แก่ผู้ที่รักพระองค์ อย่างจริงใจ โอ้ วิญญาณผู้ซึ่งอยู่บนโลกนี้ย่อมเป็นสุข ที่ได้ชื่นชมความกรุณาอันพิเศษของพระองค์ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสุภาพถ่อมต่อ(778)

โอ้..สุดที่รัก.. โอ้...ราชินี ความรักไม่รู้จักความกลัว ความรักลอยผ่านบรรดาเทพนิกร ที่เฝ้าแหนอยู่เบื้องพระบัลลังก์ ความรักไม่เกรงกลัวใคร ความรักเดินทางสู่พระเป็นเจ้า และอาบอิ่มอยู่ในพระองค์ ราวกับเป็นสมบัติของพระองค์ เครูบิมผู้เฝ้าสรวงสวรรค์ ผู้พกดาบไฟเป็นอาวุธ ก็ไม่อาจมีอำนาจเหนือความรัก โอ้ ความรักอันบริสุทธิ์ของพระเป็นเจ้านั้นช่างยิ่งใหญ่ และไม่มีสิ่งใดเทียบได้ โอ ถ้าเพียงแต่วิญญาณทั้งหลายได้รู้ถึงอำนาจของพระองค์เทานั้น (781)

*****************************