11 กุมภาพันธ์

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของวิญญาณกับพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงมีวิธี ของพระองค์เพื่อเข้าถึงวิญญาณเหล่านี้ ซึ่งมีเพียงพระองค์และดวงวิญญาญ เท่านั้นที่รู้ ไม่มีใครรู้เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวอันล้ำลึกเหล่านี้ ความรักสำคัญ ที่สุดในความเป็นหนึ่งเดียวกัน และทุกสิ่งสำเร็จลงได้โดยอาศัยความรักเพียง อย่างเดียว พระเยซูคริสตเจ้าทรงอุทิศพระองค์แก่วิญญาณด้วยความสุภาพ อ่อนหวาน และในพระองค์นั้นมีสันติสุข พระองค์ทรงประทานพระหรรษทาน มากมายให้แก่วิญญาณ และทำให้วิญญาณดวงนั้นได้ร่วมส่วนกับความคิดของ พระองค์ และบ่อยครั้ง ที่พระองค์ทรงเปิดเผยแผนการ อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แก่วิญญาณนั้น

ในตอนกลางคืน การประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าแผ่ซ่านไปทั่วดิฉัน ทำให้ดิฉันได้มารู้และเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในทันที โอ้ ความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าปกคลุมดิฉันไว้ แล้วดิฉันก็ซาบซึ้งถึงความไร้ค่าของตนเอง นับเป็นความทรมานที่ยิ่งใหญ่ เมื่อรู้ว่าสื่งที่ตามมาคือ ความรัก วิญญาณดิฉันร้อยรัดไว้กับพระองค์อย่างเหนียวแน่น เป็นการพบกันของความรัก ระหว่างองค์พระผู้สร้าง กับสิ่งสร้าง เปรียบเสมือนหยดน้ำเล็กๆ ที่ต้องการเทียบตัวเองกับมหาสมุทร แรกทีเดียวนั้น หยดน้ำเล็กๆ ต้องการจะโอบ ล้อมมหาสมุทรอันไพศาลไว้ในตัวเอง แต่ในเวลาเดียวกัน มันก็รู้ว่ามันเป็นเพียงหยดน้ำเล็กๆ ดังนั้นมันก็จะถูกรวมเข้าไป เช่นเดียวกับที่วิญญาณเข้ารวมกับพระเป็นเจ้าอยางสิ้นเชิง ประดุจหยดน้ำที่อยู่ในมหาสมทร ช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งความทุกข์ทรมาน แต่ก็อ่อนหวานยิ่งนัก จนกระทั่งวิญญาณได้พบกับความสุขจากประสบการณ์นี้ (702)

*****************************