4 กุมภาพันธ์

พระเยซูเจ้าทรงบอกดิฉันว่า ดิฉันทำให้พระองค์พอพระทัยมากที่สุด ด้วยการรำพึงถึงพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระองค์ และด้วยการ รำพึงเชนนี้ แสงสว่างเจิดจรัสส่องมายังวิญญาณของดิฉัน ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ความสุภาพถ่อมตนที่แท้จริงควรรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า เมื่อ ดิฉันรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ดิฉันก็ได้รับความรู้ความเข้าใจ มากขึ้นในหลายๆ เรื่องทีดิฉันไม่เข้าใจมาก่อน ดิฉันอยากเป็นเหมือนพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ถูกตอกตรึงบนไม้กางเขน ทรงทนทุกข์ทรมานและถูก สบประมาท พระเยซูเจ้าข้า โปรดประทับความสุภาพลงบนดวงใจและ วิญญาญของลูกด้วย ลูกรักพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ผู้ทรงรับทน ความทุกข์ทรมานตามที่ประกาศกได้บรรยายไว้ (อสย 53:2- 9) ราวกับว่า เขา ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างและความงาม ตามที่เขาพึงปรารถนาจากพระองค์ เพราะความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น พระเยซูเจ้าข้า ด้วยเหตุผลนี้เองที่ลุกรักพระองค์อย่างร้อนรน ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดรและหาที่สิ้นสุดมิได้ ความรักได้กระทำการใดกับพระองค์? (267)

พระเยซูเจ้าทรงทำให้ดิฉันตราตรึงใจ ในความงามของพระองค์ และนำดิฉันไปหาพระองค์ ดิฉันเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในวิญญาณดิฉัน ทำให้พระองค์เคืองพระทัย และดิฉันต้องการกำจัดมันออกไป ไม่ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากสักเพียงใด และโดยอาศัยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า ดิฉันจะกำจัดมันออกไปทันที่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำให้พระองค์พอพระทัยมาก และจากช่วงเวลานั้นเอง พระเป็นเจ้าทรงประทานพระหรรทาน ที่สูงยิ่งกว่าให้แก่ดิฉัน ดิฉันไม่เคยมีเหตุผลในเรื่องชีวิตภายใน ดิฉันไม่คิดหาเหตุผลหรอกว่า พระจิตเจ้าจะทรงนำดิฉันไปทิศทางใด เพียงได้รู้ว่าดิฉันได้รับความรักและได้รักก็เพียงพอแล้ว ความรักบริสุทธิ์ทำให้ดิฉันได้รู้จักพระเป็นเจ้า และเข้าใจข้อธรรมล้ำลึกต่างๆ(293)

*****************************