1กุมภาพันธ์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นชีวิตแห่งชีวิตของลูก พระองค์เท่านั้นทรงทราบเป็นอย่างดีว่าลูกมิได้ใฝ่หาสิ่งอื่นใด นอกจากพระเกียรติมงคล แห่งพระนามพระองค์ และเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายได้มารู้จักคุณความดีของ พระองค์ พระเยซูเจ้าข้า เหตุไฉนวิญญาณทั้งหลายจึงออกห่างจากพระองค์ เล่า? ลูกไม่เข้าใจเลย โอ! ถ้าลูกตัดหัวใจของลูกออกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้ ลูกก็ ขอให้หัวใจแต่ละชิ้นของลูกนั้น กลายเป็นหัวใจเต็มดวงแทนที่หัวใจบางสวนที่ ไม่รักพระองค์ ลูกรักพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า ลูกยินดีหลังเลือดทุกหยาด หยดถวายพระองค์ เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความจริงใจในความรักของลูก

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ยิ่งลูกรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่าใด ลูกก็ยิ่งเข้าใจพระ องค์ได้น้อยลงเท่านั้น แต่ในความ ไม่อาจเข้าใจได้ นี้แหละ ที่ทำให้ลูก ตระหนักได้ว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด และด้วยความไม่อาจเข้าใจได้นี้เอง ที่ทำให้ดวงใจของลูกลุกร้อนเป็นไฟอีกครั้งเพื่อพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็น เจ้า นับแต่นาทีที่พระองค์โปรดให้ดวงตาฝ่ายวิญญาณของลูกจดจ้องพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า ลูกมีแต่ความสงบและไม่ปรารถนาสิ่งอืนใด ลูกค้นพบชะตา กรรมของลูก ในขญะที่วิญญาญของลูกหลงหายไปในพระองค์ ผู้เป็นเป้า ประสงค์เดียวแห่งความรักของลูก เมือเปรียบกับพระองค์แล้ว สรรพสิ่งล้วน ไร้ความหมาย ความทุกข์ทรมาน ความยากลำบาก การถูกเหยียดหยาม ความ ล้มเหลวและความระแวงสงสัยที่เข้ามาในชีวิตของลูกนั้น เป็นดังสิ่งที่ทำให้ใฟ รักของลูกที่มีต่อพระองค์นั้นลุกโชติช่วงอยู่เสมอ โอ้พระเยซูเจ้าข้า (57)

*****************************